Centrum transferu technologií MENDELU vyhlásilo k 1. 1. 2016 první výzvu na podávání projektů Proof-of-concept (PoC) - TAČR GAMA

2. 1. 2016 - CTT MENDELU

Projekty PoC jsou zaměřeny na podporu vědeckých aktivit vedoucích ke komerčnímu uplatněni.

Výsledky těchto aktivit/výzkumu musí mít vysoký komerční potenciál a existující trh s pravděpodobností uplatnění.

Podpořené mohou být všechny projekty vědeckých týmů, které nejsou již financovány z jiných zdrojů a jsou zaměřené na získání funkčního prototypu, ověřené technologie, průmyslově-právní ochrany případně licence komerčnímu subjektu.

Termín podání žádosti je do 29. 1. 2016.

Rozpočet na jednotlivý předkládaný projekt je předpokládán v rozmezí 200 000,- Kč až 1 000 000,- Kč.

Preferovaná doba řešení projektů je 12-18 měsíců.

Předkladatelem mohou být pouze zaměstnanci, případně studenti doktorského studia MENDELU, kteří budou po celou dobu řešeni projektu v zaměstnaneckém nebo studentském poměru s MENDELU.

Vííce zde 

Důležité odkazy